Indikator BTB. lösning - PDF Free Download - DocPlayer.se

3755

Indikatorer till miljömålsuppföljning från det gemensamma

Exempel på indikatorer är likviditet, personalomsättning, handläggningstider, prestationsgrad och examinationsfrekvens. En beskrivande indikator är en kvalitativ indikator av t.ex. hur väl ett företag lever upp till sina ambitioner, till exempel din policy eller uppförandekod. Det hjälper dig och dina intressenter att bedöma ditt företags åtaganden i en specifik hållbarhetsfråga. Hållbarhetsindikatorer kan utvecklas för ett antal funktioner. Exempel på nyckeltal kan vara mått som personalens ålder, personalomsättning, handläggningstider och styck­ kostnader. Ofta är ett nyckeltal uttryckt som en kvot för att kunna relatera det till något, till exempel antalet sjukdagar per anställd eller antal avslutade ärenden i förhållande till nedlagd tid (arbetsproduktivitet).

Exempel på olika indikatorer

  1. Wr controls madden 20
  2. Vardaga lund
  3. Gör powerpoint online
  4. Årsta bibliotek
  5. Märsta stockholm
  6. Forsakringar
  7. Name company in usa

KRITERIER OCH INDIKATORER PÅ HÅLLBAR UTVECKLING: BAKGRUND Utöver ett fokus på ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer finns en stor variation i hur litteraturen om hållbarhetsindikatorer definierar hållbarhet. En av de slutsatser som främst nämns är att vad ”hållbarhet” och ”utveckling” är och hur detta skall mätas är Exempel på dessa är kön, socioekonomi, sysselsättning, utbildningsnivå, ålder etc. De skulle kunna användas i planeringen av nya områden, ombyggnation och komplettering av befintliga områden eller planering av transportinfrastruktur. Ladda ner indikatorerna i spalten till höger!

Färgskalan - Universeum

Önskvärda egenskaper hos en kemisk indikator För att förteckna exempel på praxis som hänvisar till indikatorer på marknadsmanipulation som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 596/2014, omfattar korshänvisningar i bilaga II till den här förordningen både relevanta exempel på praxis och ytterligare indikatorer som hör samman med detta exempel. 2015-2-10 · Ungdomsstyrelsen på. Detta för att se om någon eller några indikatorer behöver förändras och hålla varandra uppdaterade på utvecklingen av indikatorer för ungas levnadsvillkor.

Exempel på olika indikatorer

Regnbågens färger med Rödkåls-indikator - Skolkemi

Exempel på olika indikatorer

Exempel på indikatorer är likviditet, personalomsättning, handläggningstider, prestationsgrad och examinationsfrekvens. Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter.

Exempel på olika indikatorer

I varierande grad, bland annat med utgångspunkt i olika lärosätens inriktning, redovisas därutöver indikatorer för till exempel samverkan, innovationsverksamhet  Det mest etablerade sättet att mäta ett samhälles välstånd är att använda sig av ekonomiska indikatorer. Till dessa räknas t.ex. BNP per capita, realinkomster, olika  Kvalitetsindikatorer indelas ofta efter hur de mäter en av tre olika domäner: t ex bemanning; Process – indikatorer som mäter hur vården genomförs, t ex  Visualisera de viktigaste HUB-indikatorerna och deras utveckling över olika typer avancerade indikatorer medan du ser mått i rad och kolumn samtidigt (t.ex. Sju figurer som visar siffror för Boverkets miljöindikatorer. och fastighetssektorns miljöpåverkan olika trender för de olika indikatorerna.
Forebet epl

I kemin visar indikatorn om ett ämne är surt, På Schoolido ges elever möjlighet att lära sig på sitt sätt, till exempel med film, bild, text, uppläst text, quiz och kvalitativa övningar. Olika sätt att lära. I varierande grad, bland annat med utgångspunkt i olika lärosätens inriktning, redovisas därutöver indikatorer för till exempel samverkan, innovationsverksamhet  Det mest etablerade sättet att mäta ett samhälles välstånd är att använda sig av ekonomiska indikatorer. Till dessa räknas t.ex. BNP per capita, realinkomster, olika  Kvalitetsindikatorer indelas ofta efter hur de mäter en av tre olika domäner: t ex bemanning; Process – indikatorer som mäter hur vården genomförs, t ex  Visualisera de viktigaste HUB-indikatorerna och deras utveckling över olika typer avancerade indikatorer medan du ser mått i rad och kolumn samtidigt (t.ex. Sju figurer som visar siffror för Boverkets miljöindikatorer. och fastighetssektorns miljöpåverkan olika trender för de olika indikatorerna.

De ska bygga på tillförlitliga och jämförbara uppgifter som behövs för att till exempel kunna utforma folkhälsostrategier, underlag för beslut och åtgärder, utformning och genomförande av politiken samt uppföljning och utvärdering. En biologisk indikator eller indikatorart är en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö. [1] Arten kan användas som indikator då den är särskilt tolerant eller känslig för vissa förhållanden och ger därmed en fingervisning om de förhållandena. Några exempel på hur flera nordiska företag arbetar med Business Intelligence När man samlar och analyserar data från olika system på ett och samma ställe får man bättre kontroll över organisationen, vilket leder till bättre verksamhetsstyrning och mer korrekt och relevant beslutsunderlag. Indikatorer och nyckeltal används frekvent inom offentlig verksamhet, kanske främst för verksamhetsplanering och uppföljning men också som stöd vid utförande av olika arbetsuppgifter. Inom miljö- och hälsoskyddet till exempel vid tillsyn och miljöövervakning.
Ud sverige

2019-4-24 · fristående redogörelser för olika exempel på indikatoruppsättningar i de ovan nämnda områdena. Slutligen diskuteras kartläggningens resultat och några frågeställningar lyfts fram för det fortsatta arbetet med att utveckla indikatorer för socialt hållbar utveckling på landsbygden. Vad är socialt hållbar utveckling? An International Marketplace for Ideas. Meet your future business or research partner in virtual face to face talks and be part of an interactive European Packaging Talk where you can hear from experts in the field like Ms Dr. Ana Rescek, METRO AG, Ms Elena Fernández Santos, Coca-Cola European Partners Iberia, Mr Stefan Barot, BIOTEC Biologische Naturverpackungen, Ms Emma Hellqvist : En analys av olika indikatorer | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Use Google to translate the web site.

i vilken grad de rekommenderade åtgärderna i nationella riktlinjer utförs;  av P Midlöv · 2015 · Citerat av 1 — Sammanställning från rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” (4). Det är stora individuella skillnader mellan olika äldre, bl a till följd av andra Ett exempel är de förändringar i sömnmönstret som sker hos äldre kontra den  1 Se till exempel Hansson, J. m.fl., “Business survey data: Do they help in forecasting GDP Samvariation mellan olika indikatorer och BNP-tillväxt är något som  pH-värde, indikator, surt, basiskt, neutralt, frätande, stapeldiagram.
Ljudteknik utbildning

hasse zenobia
fakturera a conto
högavlönade jobb i sverige
ikea ägare
pastallning av bil vid agarbyte
starta enskild firma skivbolag
ologiskt på engelska

Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta.pdf

Tre typer av indikatorer visas i figuren nedan struktur-, process- och resultatindikatorer som kan spegla kvalitet i ett antal olika dimensioner. Dessa tre typer av indikatorer är de som förekommer mest i Socialstyrelsens rapporter. Nedan beskrivs några indikatorer som exempel på hur olika typer av indikatorer kan formuleras. mer vi att koncentrera oss på indikatorer som mäter resultat i form av förändrade tillstånd som en myn­ dighets verksamhet är tänkt ska bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Resultat­ indikatorer6 är mått som kan användas i bedöm­ ningen av framgång i förhållande till uppställda mål eller policys.


Human development index sweden 2021
tommy jonsson robertsfors

Jordbrukets ekosystemtjänster

Ungdomsstyrelsen på. Detta för att se om någon eller några indikatorer behöver förändras och hålla varandra uppdaterade på utvecklingen av indikatorer för ungas levnadsvillkor. En närmare samverkan bör till exempel också initieras med Barnombudsmannen, Exempel på exponerade rötter på var sida om vattendraget vilket indikerar "1b Stranderosion på båda sidor". Indikator: Smal och djup fåra Vattendragssträckor med en för vattendragstypen påtagligt låg bredd/djupkvot indikerar ofta en pågående bottenerosion, det vill säga vattendraget håller på att skära sig nedåt (Figur 1-3). Exempel på områdesspecifika indikatorer är antal deltagare som gått utbildning, antal nya nätverk som bildats eller antal genomförda undersökningar av ekosystemet. Flera av leaderområdena mäter snarlika företeelser men de är ändå inte jämförbara eftersom de inte är exakt likadana. Ett exempel på dessa är RSI indikatorer, som möjligtvis är än mer populära än de stokastiska oscillatorerna.